Huisreglement Bushido Nieuwegein

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:

1:            Bushido is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of materiële schade in welke vorm dan ook zowel voor, tijdens als na de lessen.

2:            De deelnemers aan de lessen zijn zelf verantwoordelijk en dan ook aansprakelijk voor de door hen aangebrachte schade aan eigendommen van Bushido en/of deelnemers aan de lessen.

3:            Bushido draagt geen verantwoordelijkheid voor verlies en/of ontvreemding van eigendommen.

Gedragsregels:

4:            Deelnemers aan de lessen dienen zich op gepaste wijze te gedragen. Dit vraagt van de deelnemers zowel tijdens als buiten de lessen de gewenste discipline.

5:            Het is niet toegestaan om de tijdens de lessen geleerde technieken te gebruiken buiten de reguliere lessen om of zonder toezicht van een trainer van Bushido.

6:            Wanneer er gasten (toeschouwers of personen die een les willen volgen) mee worden gebracht, worden deze voor de les persoonlijk voorgesteld aan de trainer. Deze beslist of iemand wel of niet mag deelnemen aan de les (zie ook huisregel 8).

7:            De trainer behouden zich het recht voor personen uit te sluiten van deelname aan de les of te weigeren als toeschouwer tijdens de les zonder opgaaf van reden.

8:            Deelnemers aan de lessen dienen op tijd in de les aanwezig te zijn (voor aanvang van de les).

Gezondheid, veiligheid en persoonlijke hygiëne:

9:            Deelnemers aan de lessen dienen voor aanvang van de les schone handen en voeten te hebben. De nagels van handen en voeten dienen kortgeknipt te zijn. Sieraden dienen verwijderd te worden. De deelnemers dienen schone trainingskleding te dragen en zij moeten in goede geestelijke conditie (niet onder invloed van alcohol en/of drugs) zijn.

10:          Tijdens de lessen dient gepaste trainingskleding en beschermers gedragen te worden (informeer bij de trainer of kijk op onze website).

11:          Persoonlijke beperkingen (b.v. hartklachten, astma, suikerziekte, epilepsie) dienen voor deelname aan de eerste les kenbaar gemaakt te worden bij de betreffende trainer. Dit dient bij inschrijving tevens schriftelijk op het inschrijfformulier vermeld te worden.

Lidmaatschap:

12:          Het lidmaatschap bij Bushido is strikt persoonlijk. Inschrijven bedraagt € 10,- en na inschrijving is men voor onbepaalde tijd lid.

13:          Bushido hanteert een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Alleen schriftelijke opzeggingen worden in behandeling genomen.

14:          Kijk voor lestijden, kadertrainingen, buitentrainingen en examens op de onze website.

Contributie:

15:          De verschuldigde contributie wordt maandelijks (aan het begin van de maand) via bankoverschrijving of contant voldaan. Leden krijgen maandelijks via de mail een factuur opgestuurd. Wilt u een ander betalingstermijn, loop hiervoor even naar de trainer.

16:          Contributie dient 12 maanden per jaar betaald te worden (met uitzondering van vakantiemaand juli en 5 euro korting in de maand augustus). Bij het niet verschijnen op de lessen wordt geen restitutie van contributie gegeven. Bij langdurige afwezigheid dient dit vooraf kenbaar gemaakt te worden bij de hoofdtrainer van Bushido. Deze bepaalt dan of de contributie tijdelijk kan worden stopgezet.

Privacy:

17:    U gaat akkoord met onze Privacyverklaring. Deze staat vermeld op onze website.

Deelnemers die opzettelijk of herhaaldelijk in strijd handelen met bovengenoemde huisregels dienen er rekening mee te houden dat zij kunnen worden uitgesloten van deelname aan de lessen.